Primary Ureteral Hemangiosarcoma in a dog

Primary ureteral neoplasia in dogs is extremely rare. To the best of the authors’ knowledge, this is the second documented case of a primary ureteral hemangiosarcoma. This case report describes the clinical and pathological findings of a primary distal ureteral hemangiosarcoma. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
83    57    1    04-12-2023
5    172    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.