Canine colostrum exosomes: Characterization and influence on the canine mesenchymal stem cell secretory profile and fibroblast anti-oxidative capacity

Canine colostrum milk (CCM) is a specific secretion of the mammary gland that is fundamental for the survival of the newborn. CCM has many described components (immunoglobulins, proteins or fat), but its small vesicles, named exosomes, are largely unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    43    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.