An atypical presentation of a mesenteric Meckel’s diverticulum in a 7-year-old warmblood mare: Case report

Meckel’s diverticula are a rare cause of small intestinal strangulation, diagnosed at laparotomy or necropsy. This congenital anomaly of the gastrointestinal tract originates from a remnant of the vitelline duct. In reported equine cases, they present as a full-thickness diverticulum on the antimesenteric border of the distal jejunum or proximal ileum. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.