An unusual case of infected uterus masculinus in a dog

Paraprostatic cysts are large structures that develop between the prostate gland and urinary bladder, usually in older, intact dogs. Their incidence is reported to be – in dogs with prostatic disease. The aetiology of paraprostatic cysts is not fully understood, but they are believed to develop from the uterus masculinus. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
191    358    8    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.