Assessment of a biofluid mechanics-based model for calculating portal pressure in canines

Portal hypertension is a severe complication caused by various chronic liver diseases. The standard methods for detecting portal hypertension (hepatic venous pressure gradient and free portal pressure) are available in only a few hospitals due to their technical difficulty and invasiveness; thus, non-invasive measuring methods are needed. This study aimed to establish and assess a novel model to calculate free portal pressure based on biofluid mechanics. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    62    2    02-12-2023
13    61    1    02-12-2023
138    51    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.