Quyết định số 5914/2021/QĐ-BYT

Quyết định số 5914/2021/QĐ-BYT ban hành đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025”. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. | BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 5914 QĐ BYT Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VỊ THÀNH NIÊN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2021 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75 2017 NĐ CP ngày 20 6 2017 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục vị thành niên thanh niên giai đoạn 2021 2025 . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Chánh thanh tra Bộ và các Vụ trưởng Cục trưởng Tổng cục trưởng của Bộ Y tế Giám đốc các Viện Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Giám đốc các Học viện Hiệu trưởng các trường Đại học có đào tạo nhân lực y tế Thủ trưởng Y tế ngành Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG Như Điều 3 Bộ trưởng để báo cáo Các Thứ trưởng để biết Website Bộ Y tế Cổng TTĐT BYT để đăng tải Lưu VT BMTE. Nguyễn Trường Sơn ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VỊ THÀNH NIÊN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2021 2025 Phê duyệt kèm theo Quyết định số 5914 QĐ BYT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Triển khai thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục của vị thành niên thanh niên giai đoạn 2020 2025 MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN . Vấn đề SKSS SKTD của VTN TN . Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và một số tổ chức liên quan về SKSS SKTD của VTN TN II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN . Định hướng chung của đề án . Mục tiêu . Mục tiêu chung . Mục tiêu cụ thể . Đối tượng và thời gian thực hiện . Đối tượng của đề án . Thời gian thực hiện . Giải pháp và hoạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    199    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.