Quyết định số 5968/2021/QĐ-BYT

Quyết định số 5968/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV/AIDS được thành lập theo Quyết định số 5300/QĐ-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. | BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Số 5968 QĐ-BYT Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV AIDS BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 75 2017 NĐ-CP ngày 20 6 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Hướng dẫn Điều trị và Chăm sóc HIV AIDS được thành lập theo Quyết định số 5300 QĐ-BYT ngày 16 11 2021 của Bộ Y tế Theo đề nghị của Cục trưởng Cục phòng chống HIV AIDS. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV AIDS . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 5456 QĐ-BYT ngày 20 11 2019 của Bộ Y tế về Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV AIDS . Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Bộ Chánh thanh tra Bộ Tổng Cục trưởng Vụ trưởng Cục trưởng các Vụ Cục thuộc Bộ Y tế Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng y tế ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3 - Đ c Bộ trưởng để báo cáo - Các Đ c Thứ trưởng để biết - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế - Trang thông tin điện tử Cục PC HIV AIDS - Lưu VT AIDS. Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV AIDS Ban hành kèm theo Quyết định số 5968 QĐ-BYT ngày 31 12 2021 của Bộ Y tế BAN BIÊN SOẠN Theo Quyết định 4513 QĐ-BYT ngày 23 9 2021 về thành lập Ban soạn thảo Tổ biên tập xây dựng Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV AIDS Trưởng Ban soạn thảo Phan Thị Thu Hương Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV AIDS Tham gia biên soạn TS. Nguyễn Trọng Khoa Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh TS. Tống Trần Hà Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em TS. Phạm Ngọc Thạch Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương . Đỗ Duy Cường Bệnh viện Bạch Mai TS. Đỗ Thị Nhàn Cục Phòng chống HIV AIDS TS. Vũ Quốc Đạt Đại học Y Hà

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    13    1    15-06-2024
96    119    5    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.