Quyết định số 346/2021/QĐ-BNV

Quyết định số 346/2021/QĐ-BNV ban hành về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 346 QĐ BNV Hà Nội ngày 08 tháng 03 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 34 2017 NĐ CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 93 2019 NĐ CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội quỹ từ thiện Theo đề nghị của các sáng lập viên thành lập Quỹ Hạnh phúc cho mọi người và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quỹ Hạnh phúc cho mọi người được phép hoạt động sau khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động. Quỹ Hạnh phúc cho mọi người có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng tự đảm bảo kinh phí phương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Trưởng Ban Sáng lập Quỹ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hạnh phúc cho mọi người Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG Như Điều 4 Bộ trưởng để b c Thứ trưởng Trần Anh Tuấn Bộ Y tế Bộ Công an Bộ Tài chính Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trần Anh Tuấn Lưu VT TCPCP PTG NTQN. ĐIỀU LỆ QUỸ HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI Được công nhận kèm theo Quyết định số QĐ BNV ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi biểu tượng trụ sở 1. Tên gọi Quỹ Hạnh phúc cho mọi người. 2. Biểu tượng logo của Quỹ Hạnh phúc cho mọi người được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật. 3. Trụ sở tầng 02 số nhà 60 ngõ 09 Lương Định Của phường Kim .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    56    1    01-12-2023
243    83    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.