Quyết định số 765/2021/QĐ-BNV

Quyết định số 765/2021/QĐ-BNV ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Số 765 QĐ-BNV Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 34 2017 NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị quyết số 17 NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025 Căn cứ Nghị quyết số 50 NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Căn cứ Quyết định số 749 QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng năm 2030 Căn cứ Quyết định số 1726 QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc Chính phủ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia Căn cứ Quyết định số 151 QĐ-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 375 QĐ-BNV ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG - Như điều 3 - Bộ trưởng để báo cáo - Các Thứ trưởng để biết - Các đơn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
261    61    3    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.