Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kênh vào ra thông tin; Trí nhớ của con người; Lập luận và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo! | TÂM LÝ NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI TRONG GIAO TiẾP VÀ XỬ LÝ 1 Nội dung 1. Tổng quan 2. Kênh vào ra thông tin 3. Trí nhớ của con người 4. Lập luận và giải quyết vấn đề 2 1. Tổng quan . Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu nhận thức và cách thức xử lý thông tin của con người Phân tích các khả năng của con người Trên cơ sở đó đưa ra hướng xây dựng các phần mềm tiện dụng 3 . Đặc điểm tâm sinh lý của con người Con người có khả năng Thu nhận thông tin qua các hệ thống giác quan Perceptual Systems Xử lý thông tin thông qua các hệ thống vận động Motor systems Lưu trữ thông tin trong ký ức Memory system Cảm xúc trạng thái ảnh hưởng đến khả năng của con người Khả năng của con người là hữu hạn Ràng buộc khi thiết kế hệ tương tác cho người dùng con người 4 . Mô hình bộ xử lý thông tin Lindsay amp Norman 1977 đề xuất mô hình cơ sở gồm 4 giai đoạn xử lý thông tin 1. Thông tin vào từ môi trường được mã hóa 2. Thông tin mã hóa được so sánh với thông tin nhớ trong bộ não 3. Quyết định đáp ứng 4. Tổ chức đáp ứng và các hành động cần thiết 5 . Mô hình bộ xử lý thông tin Mô hình bộ xử lý con người gồm các phân hệ sau Hệ thống cảm nhận Perceptual Systems Hệ thống nhận thức Cognitive Systems Hệ thống vận động Motor Systems Các hệ thống có thể hoạt động song song VD vừa lái ô tô vừa nghe nhạc hoặc nối tiếp VD nhấn phím để trả lời 6 . Mô hình bộ xử lý thông tin Quy trình Dữ liệu đầu vào từ tai mắt được lưu trữ trong bộ nhớ cảm biến ngắn hạn Bộ xử lý cảm nhận lấy dữ liệu từ đầu vào cảm biến và thử nhận biết các biểu tượng trong đó chữ từ âm vị icon. Trong quá trình nhận dạng nó được sự hỗ trợ bởi bộ nhớ dài hạn nơi lưu trữ các biểu tượng đã nhận dạng trước đó 7 . Mô hình bộ xử lý thông tin Quy trình Bộ xử lý nhận thức lấy các thông tin đã nhận biết bởi bộ xử lý cảm nhận và thực hiện so sánh lập quyết định. Nó có thể trao đổi thông tin với bộ nhớ làm việc Nhận thức cognition là các tiến trình để ta có được tri thức như hiểu nhớ suy luận chú ý thu thập kỹ năng sinh ra ý tưởng mới. Bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    91    6    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.