Công trình dự thi giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ Banquet tại khách sạn Pullman Saigon Centre

Mục tiêu của đề tài là thu thập kiến thức về quy trình và chất lượng phục vụ buồng để đưa ra các giải pháp hoàn thiện chất lượng phục vụ buồng; tìm hiểu, tiếp cận với thực tế để rút ra những kinh nghiệm, so sánh giữa lí thuyết và thực tế đồng thời giúp hoàn thiện khả năng của bản thân . | ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ XIX NĂM 2017 TÊN CÔNG TRÌNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ BANQUET TẠI KHÁCH SẠN PULLMAN SAIGON CENTRE LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH Mã số công trình . Phần này do BTC Giải thưởng ghi i MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG BIỂU. iv MỤC LỤC SƠ ĐỒ HÌNH ẢNH. v NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG . 1 cấp thiết của đề tài .1 đích nghiên cứu .1 cấu của bài khóa luận tốt nghiệp .1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƢỢNG PHỤC VỤ BUỒNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN . 2 KHÁI Lịch sử hình thành và kinh doanh khách sạn .2 Khái niệm về khách sạn .7 KINH DOANH KHÁCH SẠN .9 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn .9 Bản chất và nội dung hoạt động kinh doanh trong khách sạn .11 Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn .12 PHÂN LOẠI KHÁCH SẠN .14 loại theo loại hình khách sạn .14 Phân loại theo vị trí .15 Phân loại theo mức độ cung cấp dịch vụ .16 Phân loại theo hình thức sở hữu .16 Phân loại theo quy mô .17 TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG KHÁCH SẠN .18 Khái niệm cơ cấu tổ chức khách sạn .20 Ảnh hƣởng của quy mô khách sạn đến cơ cấu tổ chức .20 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG PHỤC VỤ BUỒNG .22 Khái niệm .22 Phân loại buồng trong khách sạn .23 Đặc điểm chất lƣợng phục vụ của bộ phận buồng .24 Vị trí vai trò của bộ phận buồng .27 ii Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng phục vụ .29 Chỉ tiêu đo lƣờng sự hài lòng của khách hàng .29 Ý nghĩa của việc hoàn thiện chất lƣợng phục vụ buồng trong khách CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN REX SAIGON . 35 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN REX SAIGON .35 Giới thiệu sơ lƣợt về khách sạn .35 Sự hình thành và phát triển .36 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Rex .37 Cơ cấu tổ chức bộ máy .39

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.