Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trị giá tính thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế

Trên cơ sở đánh giá cơ chế xác định giá tính thuế nhập khẩu theo pháp luật hiện hành, luận văn tập trung làm rõ những nội dung cần hoàn thiện để thiết lập và vận hành cơ chế xác định giá tính thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ VĂN NHẬT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ MÃ SỐ 50512 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN VĂN QUYỀN HÀ NỘI - NĂM 2005 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TRONG TƢ PHÁP QUỐC TẾ 5 . Lịch sử hình thành và phát triển phƣơng pháp xác định trị giá tính thuế nhập khẩu 5 Khái niệm trị giá tính thuế nhập khẩu và pháp luật trị giá tính thuế nhập khẩu 8 Khái niệm trị giá tính thuế nhập khẩu 8 Khái niệm pháp luật trị giá tính thuế nhập khẩu 15 . Các điều ƣớc quốc tế về trị giá tính thuế nhập khẩu 17 . Trị giá tính thuế nhập khẩu theo Định nghĩa Brussels 17 . Trị giá tính thuế nhập khẩu theo Hiệp định trị giá GATT WTO 19 . Quy định của hiệp định thƣơng mại Việt Mỹ 10 2001 về trị giá tính thuế nhập khẩu 31 Mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và điều ƣớc quốc tế về trị giá tính thuế nhập khẩu 31 Kết luận chương 1 . 34 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRỊ GÍA TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU 36 . Các quy định của Pháp luật Việt nam về trị giá tính thuế nhập khẩu 36 Trị giá tính thuế nhập khẩu theo quốc gia 37 Trị giá tính thuế nhập khẩu theo nguyên tắc của hiệp định thực h iện điều 7 hiệp định chung về thuế quan và thƣơng mại trị giá tính thuế theo GATT 45 Những hạn chế của pháp luật về trị giá tính thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 53 Kết luận chương 2. 64 Chương 3 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 65 Yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế đối với pháp luật về trị giá tính thuế nhập khẩu 65 Căn cứ cho việc hoàn thiện pháp luật trị giá tính thuế nhập khẩu 69 Chính sách hội nhập kinh tế quốc tế 69 . Một vài đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng ở Việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.