Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm tìm hiểu pháp luật về giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài trong hệ thống pháp luật Việt Nam; từ đó góp phần vào việc phát triển và thực thi pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài. | Đ Ạ I H Ọ C Q U Ố C G IA HẢ N Ộ I KHOA LUẬT Đ À O B ÍC H M Ạ N H G IA O D ỊC H Đ IỆ N TỬ C Ó Y ẾU T ố N Ư Ớ C N G O Ả I T H E O P H Á P L U Â T V IÊ T N A M C H U Y ÊN NGÀNH LU ẬT QUỐC TẾ M Ả SỐ LUÂN VÃN THAC s LUÂT HOC N G U Ờ I H U Ố N G D Ẳ N K H O A H Ọ C TS. N G U Y Ễ N T R U N G T ÍN AI HOC QUOC GIA HÁ NÒI I ÜNG ĨẢV t h ô n g tin thu VíỄN V - - - L - c- f -K -V i L . J HÀ NỘI - N A M 2007 M IC LUC MỎ ĐẦU i h o n í I. M I I Ĩ N CỈ v á n d ê l ý l u ậ n c ơ b ả n v è g i a o d ị c h d i ệ n t ù Ỏ YÉU T Ó NƯỚC NGOÀI . Quá trình ra i Tinh hình giao dịch diện từ cua các doanh nghiệp 58 . Doanh nghiệp vừa và nhò 58 . Doanh nghiệp xuất khau 59 . Nen kinh tế mạng 62 . Thương mại điện từ mò hình B2C 63 . Thươnụ mại điện tử mô hình - B2B 64 . Thương mại điện từ mô hình C2C 66 C H Ư Ơ N G 3. HOÁN T H I Ệ N PHẢP LUẬT G I A O DỊCH ĐIỆN T Ử 71 r ó YÊU T Ó N ƯỚC NGOẢI Ở VI Ệ T NAM . Gia nhập và ký kết các điều ước quốc tế về giao dịch điện tứ có 71 vếu tố nước ngoài . Luật mẫu UNCITRAL về Thương mại điện từ 71 . Phạm vi diều chinh 71 . v ề quan hệ giữa Luật giao dịch điện từ với các luật 72 khác . Hợp dồng diện từ 72 . Luật mầu ƯNCITRAL về Chừ kỷ điện từ 73 . v ề các định nghĩa 73 . v ề đối xử công bang đối với các công nghệ tạo chữ ký 77 . v ề việc cho phép thay đối quv định cùa Luật mẫu bằng 78 thoa thuận . v ề tuân thủ các yêu cầu đối với một chừ ký 79 . về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện từ 79 . Các quy định cùa ASEAN 80 . về tạo thuận lợi cho việc thiết lập cư sờ hạ tầng thòng 80 tin liên lạc . v ề tạo thuận lợi cho sự phát triền cùa thương mại 80 . Ve tự do hoá thương mại các sàn phàm dịch vụ và đầu 81 tư. cònụ nuhệ thôn 11 tin và truyền thông được quv định trong các cam kết quốc tế . Ve an ninh an toàn và bảo mật 81 . Các quy định cùa APEC 82 . Các quy định cùa WTO 82 . Các điều ước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
307    177    2    29-11-2023
88    140    5    29-11-2023
35    290    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.