Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vấn đề về công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; xây dựng các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề trên. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Công trình được hoàn thành tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội KHOA LUẬT Người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Trung Tín TRẦN THU HÀ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH Phản biện 1 TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI Phản biện 2 Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 60 38 60 Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn họp tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm 2007. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2007 Có thể tìm hiểu luận văn tại Trung tâm tư liệu - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Mở đầu Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG 6 NHẬN VÀ THI HÀNH BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI . Khái niệm công nhận và thi hành các bản án quyết định 6 dân sự của Tòa án nước ngoài . Khái niệm bản án quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 6 . Định nghĩa công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự 11 của Tòa án nước ngoài . Trình tự thủ tục và điều kiện công nhận và thi hành bản án 13 quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài . Trình tự và thủ tục công nhận và cho thi hành bản án quyết 14 định dân sự của Tòa án nước ngoài . Các điều kiện công nhận và thi hành bản án quyết định dân 16 sự của Tòa án nước ngoài . Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về công nhận và thi 18 hành bản án quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài . Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của Tòa 18 án nước ngoài tại Anh và xứ Wale . Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của Tòa 21 án nước ngoài tại Cộng hòa Liên bang Đức . Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của Tòa 22 án nước ngoài tại Singapo . Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của Tòa 24 án nước ngoài tại Thái Lan . Công nhận và thi hành bản án quyết định của Tòa án nước 25 ngoài tại Pháp . Công nhận và thi hành bản án quyết định của Tòa án nước 29 ngoài tại Thụy Điển . Cơ sở pháp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    70    2    07-12-2023
21    53    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.