Luận văn Thạc sĩ Luật học: Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại, thực trạng và giải pháp

Mục đích chính của đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chế định tội phạm khủng bố hàng không quốc tế trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia điển hình và pháp luật Việt Nam quy định. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế định này trong các hiệp định và điều ước phòng, chống tội khủng bố mà Nhà nước ta đã ký kết, tạo cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm của quốc gia trong cuộc chiến chống khủng bố. | Đại học Quốc gia Hà nội Khoa luật Trần Nam Trung Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại thực trạng và giải pháp Luận văn thạc sĩ luật học Hà nội - 2009 Đại học Quốc gia Hà nội Khoa luật Trần Nam Trung Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại thực trạng và giải pháp Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 60 38 60 Luận văn thạc sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Bá Diến Hà nội - 2009 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHỦNG BỐ 7 QUỐC TẾ Tình hình đặc điểm tội phạm khủng bố 7 . Nguồn gốc sản sinh chủ nghĩa khủng bố và nguyên nhân 7 lan rộng . Một số tình hình đặc điểm của chủ nghĩa khủng bố đương đại 10 . Khái niệm khủng bố 13 . Một số khái niệm về khủng bố của một số quốc gia điển hình 13 . Khái niệm chung về khủng bố quốc tế của tác giả 16 . Khái niệm chống khủng bố 17 . Biện pháp đấu tranh và một số nguyên tắc đấu tranh chống 17 khủng bố . Hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống khủng bố quốc tế 21 . Phát huy vai trò chủ đạo của Liên hợp quốc trong cuốc đấu 22 tranh chống ckhủng bố . Khái niệm chống khủng bố của tác giả 24 . Khủng bố hàng không quốc tế 24 . Một số vụ khủng bố hàng không quốc tế điển hình 24 . Sự kiện 11 9 và những nguyên nhân sâu xa của nó 25 . Hậu quả tác hại của khủng bố hàng không quốc tế 27 . Vai trò của chống khủng bố hàng không quốc tế 28 . Các đặc điểm của tội phạm khủng bố hàng không quốc tế 30 . Kế hoạch tấn công được chuyên nghiệp hóa 30 . Liên kết các tổ chức khủng bố ngày càng chặt chẽ hơn 31 . Phương thức tấn công đa dạng hơn 31 . Thủ đoạn tấn công đơn giản hơn 31 . Một số phương pháp tiến hành khủng bố hàng không quốc tế 32 . Cơ sở pháp lý quốc tế về chống khủng bố hàng không quốc tế 33 . Công ước đa phương về các tội phạm và một số hành vi 33 khác thực hiện trên tàu bay năm 1963 . Công ước La Hay về trấn áp hành vi chiếm giữ bất hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.