Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luận văn nghiên cứu khái quát doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu tình hình triển khai thực tế các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp nước ngoài; nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động của các nước trên thế giới. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN NGUYÊN CƯỜNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN NGUYÊN CƯỜNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Chuyên ngành Luật quốc tế Mã số 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Trần Văn Thắng Hà Nội 2009 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐỘI NGŨ VÀ QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM . KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC TẠI VIỆT NAM . Khái niệm đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam . Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . Đặc điểm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . Các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài . Doanh nghiệp liên doanh . Doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài . Doanh nghiệp dự án . Doanh nghiệp Khu chế xuất . Vai trò của doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam . KHÁI QUÁT VỀ ĐỘI NGŨ NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỌ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM . Khái quát đội ngũ ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam . Quyền lợi cơ bản của ngƣời lao động Việt Nam tại các doanh 1 nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài . Những quyền lợi cơ bản của người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần được bảo vệ . Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể - Cơ sở hình thành và xác định quyền lợi của người lao động Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài CHƢƠNG 2- THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI DOANH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    467    7    18-06-2024
89    94    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.