Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vấn đề hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Mục tiêu của quá trình nghiên cứu đề tài luận án là nghiên cứu và làm rõ các quy định về hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam đồng thời đưa ra những phân tích, đánh giá những điểm giống nhau, khác nhau và sự không phù hợp về các điều kiện có hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo pháp luật VN so với pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài và đề xuất hướng hoàn thiện. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - LÊ THỊ GIANG HƯƠNG VẤN ĐỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - LÊ THỊ GIANG HƯƠNG VẤN ĐỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Chuyên ngành luật quốc tế Mã số 603860 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Nguyễn Bá Diến HÀ NỘI 2009 LỜI CẢM ƠN Tôi xin đặc biệt cảm ơn Thầy Nguyễn Bá Diến- . Trưởng khoa luật quốc tế trường đại học Quốc Gia Hà Nội đã tận tình hướng dẫn cho tôi ngay từ khi lựa chọn đề tài luận văn cho đến khi hoàn thiện. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và các bạn bè đã động viên và khuyến khích tôi rất nhiều khi tôi thực hiện công trình nghiên cứu này. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi về vấn đề hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Các kết quả nghiên cứu là nghiêm túc và trung thực các tài liệu trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy. Tác giả luận văn Lê Thị Giang Hƣơng NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BLDS 2005 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 Bộ nguyên tắc Unidroit Bộ các nguyên tắc nguyên tắc pháp lý cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế của Unidroit. CISG Công ước viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 HĐMBHHQT Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế HĐMBHH Hợp đồng mua bán hàng hóa Nxb Nhà xuất bản LTM 2005 Luật thương mại Việt Nam năm 2005 WTO Tổ chức thương mại quốc tế MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHƢƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ . 5 . Khái quát chung về hợp đồng mua bán hàng hóa .5 Định nghĩa . 5 Đặc điểm của Hợp đồng mua bán hàng hóa . 6 Hợp đồng mua bán hàng hóa là một hành vi pháp lý được hình thành do sự thỏa thuận thống nhất ý chí giữa hai hoặc nhiều người. 6 Chủ thể của hợp đồng mua bán là các bên tham

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    93    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.