Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; tham chiếu quy định pháp luật và ứng dụng pháp luật của một số quốc gia cùng châu lục, vận dụng quy định trong Công ước năm 2003 về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật Việt Nam trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- ĐỖ THANH HƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS. TS. NGUYỄN VĂN QUANG 2. TS. HOÀNG MINH THÁI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại Học Luật Chí Minh Người hướng dẫn khoa học 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Quang 2. TS. Hoàng Minh Thái Phản biện 1 . . Phản biện 2 . . Phản biện 3 . . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp tại phòng .Trường Đại học Luật Chí Minh số 2 Nguyễn Tất Thành Quận 4 vào hồi . .giờ phút ngày tháng .năm . Có thể tìm hiểu Luận án tại Thư viện Trường Đại học Luật Chí Minh số 2 Nguyễn Tất Thành Quận 4 hoặc Thư viện Khoa học Tổng hợp Chí Minh 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Luận án Là một quốc gia thống nhất của các tộc người cùng sinh sống Việt Nam có một kho tàng phong phú di sản văn hóa gồm hai thành tố hữu cơ là di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể đó là chất keo gắn kết cộng đồng 54 dân tộc cơ sở sáng tạo những giá trị tinh thần mới và giao lưu văn hóa trong bối cảnh hội nhập thế giới. Sự ra đời của Luật di sản văn hóa cùng với các văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng và trực tiếp nhất để tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Hàng vạn di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê nhận diện lập hồ sơ khoa học và nhiều di sản được ghi danh ở trong nước và quốc tế. Tuy nhiên so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị kinh tế quốc phòng an ninh đối ngoại thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng việc giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nói chung văn hóa phi vật thể nói riêng hiệu quả chưa cao nguy cơ mai một chưa được ngăn chặn. Thứ nhất khái

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
291    34    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.