Population structure of human gut bacteria in a diverse cohort from rural Tanzania and Botswana

Gut microbiota from individuals in rural, non-industrialized societies differ from those in individuals from industrialized societies. Here, we use 16S rRNA sequencing to survey the gut bacteria of seven non-industrialized populations from Tanzania and Botswana. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.