Skmer: Assembly-free and alignment-free sample identification using genome skims

The ability to inexpensively describe taxonomic diversity is critical in this era of rapid climate and biodiversity changes. The recent genome-skimming approach extends current barcoding practices beyond short markers by applying low-pass sequencing and recovering whole organelle genomes computationally. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    60    1    09-12-2023
48    46    1    09-12-2023
1    516    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.