Genome-scale network model of metabolism and histone acetylation reveals metabolic dependencies of histone deacetylase inhibitors

Histone acetylation plays a central role in gene regulation and is sensitive to the levels of metabolic intermediates. However, predicting the impact of metabolic alterations on acetylation in pathological conditions is a significant challenge. Here, we present a genome-scale network model that predicts the impact of nutritional environment and genetic alterations on histone acetylation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    76    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.