OSCA: A tool for omic-data-based complex trait analysis

The rapid increase of omic data has greatly facilitated the investigation of associations between omic profiles such as DNA methylation (DNAm) and complex traits in large cohorts. Here, we propose a mixed-linear-model-based method called MOMENT that tests for association between a DNAm probe and trait with all other distal probes fitted in multiple random-effect components to account for unobserved confounders. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    271    4    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.