Homeobox oncogene activation by pan-cancer DNA hypermethylation

Cancers have long been recognized to be not only genetically but also epigenetically distinct from their tissues of origin. Although genetic alterations underlying oncogene upregulation have been well studied, to what extent epigenetic mechanisms, such as DNA methylation, can also induce oncogene expression remains unknown. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    98    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.