Cancer expression quantitative trait loci (eQTLs) can be determined from heterogeneous tumor gene expression data by modeling variation in tumor purity

Expression quantitative trait loci (eQTLs) identified using tumor gene expression data could affect gene expression in cancer cells, tumor-associated normal cells, or both. Here, we have demonstrated a method to identify eQTLs affecting expression in cancer cells by modeling the statistical interaction between genotype and tumor purity. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    95    3    21-07-2024
2    846    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.