CRISPhieRmix: A hierarchical mixture model for CRISPR pooled screens

Pooled CRISPR screens allow researchers to interrogate genetic causes of complex phenotypes at the genome-wide scale and promise higher specificity and sensitivity compared to competing technologies. Unfortunately, two problems exist, particularly for CRISPRi/a screens: variability in guide efficiency and large rare off-target effects. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    88    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.