GRIPT: A novel case-control analysis method for Mendelian disease gene discovery

Despite rapid progress of next-generation sequencing (NGS) technologies, the disease-causing genes underpinning about half of all Mendelian diseases remain elusive. One main challenge is the high genetic heterogeneity of Mendelian diseases in which similar phenotypes are caused by different genes and each gene only accounts for a small proportion of the patients. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.