Electricity access in Mozambique: A critical policy analysis of investment, service reliability and social sustainability

The recommend unbundling the electricity sector to enable EDM and the energy regulator (Autoridade Reguladora de Energia – ARENE) to be managed independently, and reducing state-induced inefficiencies that limit their ability to make transparent and fair decisions on tariffs, their institutional capacity and performance, and the development of the power sector. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    49    1    30-11-2023
160    89    6    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.