Energy plans in practice: The making of thermal energy storage in urban Denmark

This paper followed the process of realizing a sector-coupling investment in a thermal energy storage in Copenhagen from 2017 to 2020. The analysis shows that while plans may help to define technological qualities and purposes, they do not always convince actors. Plans simultaneously close down technological uncertainty and open up others and through this cycle the energy planning process moves forward. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    146    8    05-12-2023
247    180    3    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.