Is large-scale wind power a problem, solution, or victim? A frame analysis of the debate in Swedish media

The results emphasize that wind power in recent years has been framed as a solution more often than a cause to a problem. One prevailing framing is the localization of large-scale wind power per se and conflicts with other land-uses and national interests. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.