No stain, no pain – A multidisciplinary review of factors underlying domestic laundering

This article is an explorative review with the aim of identifying dominant factors that shape how we do our laundry. The results can be used both as an introduction to laundry research in general, as well as a baseline for future interdisciplinary research. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    105    9    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.