The paradox of mini-grid business models: A conflict between business viability and customer affordability in rural India

The sustainability of a business model depends on how socio-technical aspects of the mini-grid are designed, managed and operated. Finally, this study proposes a business model framework integrating social and technical aspects employing socio-technical regimes in the MLP. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.