Tác động của quản trị công ty đến chất lượng báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Bài vi t nghiên cứu các nhân tố của quản trị công ty (QTCT) ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của 152 công ty niêm yết ở Việt Nam năm 2020. Các yếu tố thuộc QTCT được tác giả phân tích, tổng hợp từ những nghiên cứu trong và ngoài ước đã được thực hiện trước đó. Mời các bạn tham khảo! | Working Paper - Vol 2 No 4 TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM Trần Thị Thuỳ Linh1 Sinh viên K56 K t i t - Kh K t i t Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Hoàng Hà Anh Giảng viên Kh K t i t Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Tóm tắt Chất lượng báo cáo tài chính BCTC là y u tố quan trọ g đảm bảo cho thị trường tài chính hiệu quả ả h hưởng nhiều tới qu trì h đư r quy t định chi lược của nhà quản trị và hà đầu tư. Bài vi t nghiên cứu các nhân tố của quản trị công ty QTCT ảnh hưở g đ n chất lượng BCTC của 152 công ty niêm y t ở Việt N ă 2020. Các y u tố thuộc QTCT được tác giả phân tích tổng hợp từ những nghiên cứu tr g và g ài ước đã được thực hiệ trước đó. K t quả nghiên cứu chỉ ra sự t c động tích cực của tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị HĐQT độc lập chuyên ô HĐQT việc ki t độc lập bởi Big4 sự tồn tại của ủy ban ki m toán và sự t c động tiêu cực của tần suất họp HĐQT đ n chất lượng BCTC. Dựa vào k t quả có được tác giả đư r một số khuy n nghị nhằm xây dựng và hoàn thiệ cơ ch QTCT tại các công ty niêm y t ở Việt Nam từ đó giúp gi tă g chất lượ g BCTC được công bố. Từ khóa Chất lượng báo cáo tài chính hội đồng quản trị quản trị công ty. THE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL REPORTING QUALITY OF LISTED COMPANIES IN VIETNAM Abstract The finacial reporting quality is an important factor to ensure an efficient financial market greatly influencing the strategic decision-making process of managers and investors. The article studies the factors of corporate governance affecting the quality of financial statements of 152 listed companies in Vietnam in 2020. The elements of corporate governance are analyzed and synthesized by the author from the studies in Vietnam and abroad have been done before. The research results show the positive impact of the proportion of independent board members board expertise independent audit by Big4 the existence of the audit committee and the

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.