Chuỗi cung ứng bền vững: Kinh nghiệm từ một số doanh nghiệp thời trang nước ngoài và bài học cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam

Nghiên cứu trình bày chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam vẫn chưa đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Bài viết tìm hiểu việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững của một số doanh nghiệp thời trang nước ngoài điển hình, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam. | Working Paper - Vol 2 No 3 CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THỜI TRANG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Ngô Thị Minh Tâm Sinh viên K56 Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Trần Thu Trang Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Tóm tắt Tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng trên toàn thế giới cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của ngành công nghiệp lên môi trường sinh thái. Ở một số quốc gia chính phủ và các tổ chức quốc tế đã ban hành các chính sách liên quan đến chuỗi cung ứng bền vững của ngành công nghiệp đặc biệt là ngành dệt may. Trong khi đó chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam vẫn chưa đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế xã hội và môi trường. Bài viết tìm hiểu việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững của một số doanh nghiệp thời trang nước ngoài điển hình từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam. Từ khóa Chuỗi cung ứng chuỗi cung ứng bền vững ngành dệt may Việt Nam doanh nghiệp thời trang nước ngoài. SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN CASE STUDY OF SOME FASHION ENTERPRISES AND LESSONS FOR ENTERPRISES IN VIETNAM S TEXTILE INDUSTRY Abstract The worldwide climate change indicates negative impacts of business operations on the ecological environment. So far governments and international organizations in some countries have issued policies related to sustainable supply chain in industries especially in the garment and textile industry. In this context the supply chain of enterprises in the textile and garment industry in Vietnam has not yet achieved its economic social and environmental goals. The paper examines some typical foreign fashion enterprises that have succeeded in developing sustainable supply chain then draws the lessons for enterprises in the garment and textile industry in Vietnam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    61    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.