Ảnh hưởng dự báo kết quả kinh doanh của nhà quản lý tới dự báo của các nhà phân tích: Bằng chứng thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài chứng minh rằng dự báo kết quả kinh doanh của nhà quản lý có ảnh hưởng tới dự báo của các nhà phân tích. Kết quả phân tích cho thấy việc doanh nghiệp đưa ra dự báo kết quả kinh doanh tích cực sẽ khiến các nhà phân tích điều chỉnh dự báo của mình theo chiều hướng tốt hơn (và ngược lại). Mời các bạn tham khảo! | Working Paper - Vol 2 No 3 ẢNH HƯỞNG DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ QUẢN LÝ TỚI DỰ BÁO CỦA CÁC NHÀ PHÂN TÍCH BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Bùi Thị Ngọc Diễm1 Sinh viên K56 Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Loan Giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Tóm tắt Sử dụng dữ liệu gồm 204 mẫu nghiên cứu về các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đề tài chứng minh rằng dự báo kết quả kinh doanh của nhà quản lý có ảnh hưởng tới dự báo của các nhà phân tích. Kết quả phân tích cho thấy việc doanh nghiệp đưa ra dự báo kết quả kinh doanh tích cực sẽ khiến các nhà phân tích điều chỉnh dự báo của mình theo chiều hướng tốt hơn và ngược lại . Ngoài ra các yếu tố về quy mô và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tích cực tới sự điều chỉnh dự báo của các nhà phân tích. Từ khóa dự báo kết quả kinh doanh dự báo kết quả kinh doanh của nhà quản lý dự báo của các nhà phân tích. THE EFFECTS OF MANAGEMENT EARNING FORECASTS TO ANALYST FORECAST EXPERIMENTAL EVIDENCE IN VIETNAM STOCK MARKET Abstract With statistics of 204 research samples on companies listed on Vietnam s stock market the study proves that management earning forecast has an influence on analysts forecast. The analysis results show the fact that firms estimated positive performance results will make analysts adjust their forecast in a better direction and vice versa . In addition the factors as size and efficiency of capital of enterprises also positively affect the forecast adjustment of analysts. Keywords management earning forecast analyst forecast. 1. Giới thiệu Trải qua hơn 20 năm hình thành và không ngừng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng thu hút được dòng tiền lớn và trở thành kênh đầu tư huy động vốn hiệu quả. Trong bối 1 Tác giả liên hệ Email buingocdiem1408@ FTU Working Paper Series Vol. 2 No. 3 09 2021 1 cảnh đó việc minh bạch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    52    2    01-12-2023
173    121    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.