Clinical isolates of Tritrichomonas foetus in bulls in Wyoming, South Dakota and Montana, USA

Several Tritrichomonas species have been found in mammalian hosts. Among these trichomonads T. foetus is often found in the urogenital tract of cattle and the gastrointestinal tract of the domestic cat, resulting in sexually transmitted bovine trichomonosis and fecal-orally transmitted feline trichomonosis, respectively. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.