Heterogeneity of Moraxella isolates found in the nasal cavities of piglets

Previous studies have shown that the genus Moraxella is commonly present in the nasal microbiota of swine. Results: In this study, 51 isolates of Moraxella were obtained from nasal swabs from 3 to 4 week old piglets, which represented 26 different fingerprintings by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC)-PCR. Whole 16S rRNA gene sequencing allowed the identification at species level of the Moraxella spp. isolates. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.