Leptospira infection and shedding in dogs in Thailand

Leptospirosis is a widespread zoonosis and has been recognized as a re-emerging infectious disease in humans and dogs, but prevalence of Leptospira shedding in dogs in Thailand is unknown. The aim of this study was to determine urinary shedding of Leptospira in dogs in Thailand, to evaluate antibody prevalence by microscopic agglutination test (MAT) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and to assess risk factors for Leptospira infection. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.