Giáo trình Công nghệ khí nén và thủy lực ứng dụng

Mục tiêu của giáo trình là nhằm đào tạo cho học viên có đầy đủ kiến thức về khái niệm cơ bản, các thông số, các quy luật truyền dẫn năng lượng và nguyên lý hoạt động của các hệ thống khí nén và thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo! | Bé LAO éNG - TH NG BINH Vµ X HéI TæNG CôC D Y NGHÒ Chñ biªn - biªn so n DiÖp minh h nh - ch u anh khoa Gi o tr nh C ng nghÖ khÝ nÐn Vµ thñy lùc øng dông NGHÒ SöA CH A t tr nh é cao Dù n gi o dôc kü thuËt vµ d y nghÒ VTEP Hµ Néi - 2008 Tuyªn bè b n quyÒn Tµi liÖu nµy thuéc lo i s ch gi o tr nh. Cho nªn c c nguån th ng tin cã thÓ îc phÐp dïng nguyªn b n hoÆc trÝch dïng cho c c môc Ých vÒ µo t o vµ tham kh o. Mäi môc Ých kh c cã ý å lÖch l c hoÆc sö dông víi môc Ých kinh doanh thiÕu lµnh m nh sÏ bÞ nghiªm cÊm. Tæng côc D y nghÒ sÏ lµm mäi c ch Ó b o vÖ b n quyÒn cña m nh. Tæng côc D y nghÒ c m n vµ hoan nghªnh c c th ng tin gióp cho viÖc tu söa vµ hoµn thiÖn tèt h n tµi liÖu nµy. Þa chØ liªn hÖ Tæng côc D y nghÒ 37B NguyÔn BØnh Khiªm Hµ Néi 29 12 114-2008 CXB 29-12 L XH M sè 22 01 2 Lêi nãi Çu Gi o tr nh m un C ng nghÖ khÝ nÐn vµ thñy lùc îc x y dùng vµ biªn so n trªn c së ch ng tr nh khung µo t o nghÒ Söa ch a t îc Gi m èc Dù n Gi o dôc kü thuËt vµ D y nghÒ quèc gia phª duyÖt dùa vµo n ng lùc thùc hiÖn cña ngêi kü thuËt viªn tr nh é lµnh nghÒ. Trªn c së ph n tÝch nghÒ vµ ph n tÝch c ng viÖc theo ph ng ph p DACUM cña c c c n bé kü thuËt viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm ang trùc tiÕp s n xuÊt cïng víi c c chuyªn gia tæ chøc nhiÒu ho t éng héi th o lÊy ý ång thêi c n cø vµo tiªu chuÈn kiÕn thøc kü n ng cña nghÒ Ó biªn so n. Ban gi o tr nh m un C ng nghÖ khÝ nÐn vµ thñy lùc do tËp thÓ c n bé gi ng viªn kü s cña Trêng Cao ng C ng nghiÖp HuÕ vµ c c kü thuËt viªn giµu kinh nghiÖm biªn so n. Ngoµi ra cã sù ãng gãp tÝch cùc cña c c gi ng viªn Trêng i häc B ch khoa Hµ Néi vµ c n bé kü thuËt thuéc C ng ty C khÝ Phó Xu n C ng ty t Thèng NhÊt C ng ty s n xuÊt vËt liÖu x y dùng Long Thä. Ban biªn so n xin ch n thµnh c m n Trêng i häc B ch khoa Hµ Néi Trung t m kiÓm Þnh t Thõa Thiªn HuÕ C ng ty t Thèng NhÊt Trêng Cao ng C ng nghÖ µ N ng vµ trêng Trung häc Giao th ng VËn t i Thõa Thiªn HuÕ Ban qu n lý dù n GDKT amp DN vµ c c chuyªn gia cña Dù n c ng t c t o iÒu kiÖn gióp ì trong

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    101    3    18-06-2024
37    79    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.