Giáo trình Thiết kế mạch điện tử trên máy tính (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Thiết kế mạch điện tử trên máy tính với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được phương pháp thiết kế mạch; Biết lựa chọn linh kiện trong thư viện để vẽ mạch điện; Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện theo các yêu cầu kỹ thuật; Thiết kế sơ đồ mạch in theo sơ đồ nguyên lý; Mô phỏng các mạch điện cơ bản và nâng cao. | UY BAN NHAN DAN QU N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU T CONG NGHt HUNG VUONG GIAOTRINH Tbiet ke mach dien tlf tren may tinh Nghe Ky thu t sfra chfra lap rap may tinh TRINH DO TRUNG CAP TPHCM-2019 LOI GIOI THJ U BS dap ung yeu cfiu giang d Y chuang trinh dao t O ngh@ quot Ky thu t sua chua lip rap may tinh quot cung nhu vi c cung tai li u giup cho sinh vien h9c t p khoa Di n tu chung toi da tiSn hanh bien SO n giao trinh quot ThiSt kS m ch di n tutren m ay tinh quot . Giao trinh nay giup cac b n c6 them ky nang - ThiSt kS so d6 nguy@n ly m ch di n theo cac yeu cfiu ky thu t - ThiSt kS so d6 m ch in theo so d6 nguyen ly - Mo phong cac m Ch di n CO ban va nang cao Day la cong trinh dugc viSt boi dc i ngi1 giao V ien da va dang cong tac t i truang TCN KTCN Hung Vuang cung v amp i S I g6p y va phan bi n cua cac doanh nghi p trong linh V IC lien quan tuy v y cu6n sach chic ch v n khong tranh khoi nhung khiSm khuySt. Chung toi mong nh n dugc y kiSn dong g6p CD a b n d9c dS cu6n sach dugc hoan thi n han trong Ifill tai ban. Xin tran tr9ng gi amp i thi u cung b n d9c Qu n 5 ngay thang nii m 20 l J Bien SO ln LeBaoKhanh Ml C Ll C DEMl C TRANG r - . GIOI THI U VE MO DUN . . 1 Bai 1 cAI DiT PHAN MEM VE CH DitN TU ORCAD . 3 yeu 1 C ac quot cau . t quot . 01 th . . h quot y th quot ong may ieu cua t m h . . 3 Yeu c u vS b gt nh amp chung loi ii may vi tinh . 3 Yeu c u vs h di Su hanh va khong gian trbng cua 6 dia . 3 Yeu c u vS chu n card man hinh . 3 2 Cac bu amp c cai d t phfui mSm ve mi ich di n tu Orcad . 3 C-hi iy t p tin setup . 3 Nh p ma san ph .m va ma tac gia . 3 cac 2 .3 Chi iy setup sao ch ep t quot i ip t m can . cai . d t i i . . 4 Chi iy setup sao chep cac t p tin Acrobat Readme . 5 3 Thµc hanh cai d t ph n mSm ve mi ich di n tu Orcad 9 .2 tren may tinh . 5 3 .1 Chi iy t p tin setup . . 5 quot m a san 3 .2 Nh i ip p h .am va ma t ac g1a . . 7 - _ . r - 2 VE SO DO NGUYEN LY. . 12 1 Cac bu amp c cua qui trinh ve mi ich di n nguyen

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.