Giáo trình Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm, phân loại pan ô tô; Trình bày được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, các phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan của ô tô; Phát hiện được và sửa chữa nhanh chính xác các pan thông thường của ô tô; Sử dụng đúng, hợp lý dụng cụ, thiết bị dùng cho kiểm tra và sửa chữa pan ô tô. | UY BAN NHAN DAN QU N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU T CONG NGHt HUNG VUONG GIAOTRINH Kiem tra vit sfra chfra PANO tO Nghe Cong ngh oto TRINH DO TRUNG CAP TPHCM-2019 LOI GIOI THI U Cong ngh sua chua o to la m Jt mang ki amp n thuc cha nhiJ ng ngubi cong nhan sua chua o to tuong lai. Ki amp n thuc cua mo dun se giup cha ngubi h9c bubc ddu ti amp p ccJ n du lc vai d Gi6i Thieu V Mo Dun Vi tri y nghia vai tro mo dun 6 to la t p hqp tilt ca cac ca cilu h th6ng trong qua trinh ho t d9ng cac b9 ph n va h th6ng thuong xay ra cac hu hong bilt thuong lam cho tinh tqmg quot ky thu t cua o to kem di khong dam bao yeu cau vS hi u qua v n hanh ho c gay ra cac tai n n giao thong. Vi v y cong vi c kiSm tra Va sua chua .qp thai cac hu hong bilt thuang sua chfra pan cua o to la rilt quan tr9ng nh amp m - Dam bao an toan a giam thi@u tai n giao thong nang cao nang suilt v chuySn cua o to. - Nang cao d9 b@n va giam cac hao mon chi tiSt giam cac chi phi thay thS khong phai thao roi t6ng thanh o to. - Giam duqc tieu ha nhien li u dau nhon va gia cong lao d9ng cho cong tac bao duong va sua chua. Vi v y cac kiSn thuc va ky nang vS cong vi c sua chua cac hu hong bilt thuong cua cac CO cilu h th6ng O to luon duqc quan tam cao nhilt trong cong ngh sua chua va bao duong o to. M1_1c tieu ciia mo dun - Nh amp m trang bi cho h9c vien dfty du kiSn thuc CO ban vs khai ni m phan lo i phuang phap dinh va sua chua cac pan o to. 06ng thai c6 du ky nang dS phat hi n sua chua nhanh chinh xac cac pan thong thuong cua cac CO cilu h th6ng cua O to . . . . . Muc tieu thrrc hien ciia mo dun H9c xong mo dun nay h9c vien se c6 kha nang 1- Phat biSu duqc cac khai ni m phan lo i pan o to. 2- Trinh bay duqc cac hi n tuQ llg nguyen nhan hu hong cac phuong phap kiSm tra va SU chfra cac pan cua o to. 3- Phat hi n duqc va sua chfra nhanh chinh xac cac pan thong thuong cua oto. 4- Su dl lng dung hqp ly dl lng C l thiSt bi dung cho kiSm tra va sua chfra pan o to. N gt i dung chinh ciia mo dun 1- Khai ni m phan lo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.