Giáo trình Mạch điện cơ bản (Nghề: Công nghệ ô tô) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Mạch điện cơ bản với mục tiêu giúp các bạn có thể giải thích cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện tử cơ bản dùng các linh kiện bán dẫn như: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, khuếch đại toán tử, mạch khuếch đại cộng hưởng. Ứng dụng các vấn đề cơ bản về mạch điện như: tính toán, thiết kế, ổn định, hồi tiếp vào thực tế. | UY BAN NHAN DAN QU N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU T CONG NGH HUNG VUONG GIAOTRINH Thuc hitnh Mach di@n CO bin Nghe Cong ngh o to TRINH DO TRUNG CAP TPHCM-2019 1 MUCLUC . . Nqi dung ._ . Trang 1 Loi tga . . 2 Cac hinh thCrc ho t d9ng h9c t p chinh trong mon h9c . . 3 Bai 1 Han n6i linh ki n di n-di n tu bfulg mo han xung m6 han di n tr amp . . . 2 H an thi. .ec b mo. h an. d. .t 4 B a1 o va d en kh o . . 5 Bai 3 LAp dat mach dien den soi d6t. . . 6 Bai 4 LAp dit m ch di n den h ynh . . . 5 L ap d t m c 7 B ai h di quot yn 2 d en s91. d. .ot nm. . . . . . . tlep 8 Bai 6 LAp d t m ch di9n 2 den sqi. d6t n6i song song . . 9 Bai 7 LAp t m ch di n h6n h9P vua n6i tiSp vua song song . . . . . . hc t quot lOBai 8 L p datmach chuong dien . . . . d quot 11 Bai 9 Lap dat mac 1en co1 1en. . tin 12 Bai 10 LAp t n i ch di9n den hi9u . . 13 Bai 11 LAp d t DJ Ch diSu khi@n d9ng ca g t nu amp c tren kinh oto . . 14 Bai 12 LAp t m ch di9n kh amp i d9ng d9ng ca oto . . 15 Tra. I . m cac cau quot h. 01 va b . quot . . a1 t p 16 Tai li u tham khao . . 2 . VE MO BUN MON HOC GIOI THIEU . Vi tri y ngbia vai tro mo dun mon bqc Vai Stf phat tridn va hoan thi n khong ngimg cua khoa h9c cong ngh thiit bi ai n ai n tir tren m9i llnh VtfC tlai s6ng xii h gt i mq ch ili n tir tra thanh m9t thanh phan khong thd thiiu aU 3 so I MOILIEN HE GIUA cAc MO BUN VA MON HOC TRONG CHUONG TRINH . Cac ho t dqng hqc t p chinh trong mon hqc Ho t d9ng h9c ren lap co thao lu n. II Ho t d9ng h9c tµ suu t m cac tai li u lien quan va lam cac bai t p vs mon h9c M ch diyn tu. II Ho t d9ng thvc hanh t i xuong vs cac m ch di n tu C J ban da h9c Hip rap va phat hi n nhung sai 16i cua cac m ch di n tu C J ban. YEU cAu VE DANH GIA MON HQC N9i dung kiSm tra vi6t Trinh bay c .u t o nguyen 1i ho t d9ng ung cac m ch di n tu theo n9i dung da h9c Trinh bay ung d lilg cua cac m ch di n ti r da dugc h9c trong n9i dung Phan tich cac m ch di n tu da h9c tren ly thuSt va thvc t6 N9i dung kiSm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    66    4    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.