Giáo trình Phay, bào rãnh chốt, đuôi én (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Phay, bào rãnh chốt, đuôi én với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các đặc điểm về quá trình trình xọc. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lặp được dao, phôi. Mời các bạn cùng tham khảo! | UY BAN NHAN DAN QU4-N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU T CONG NGH HUNG VUONG GIAOTRINH Phay b3o rinh chOt duOi en Nghe Cat gqt kim lo i TRINH DO TRUNG CAP TPHCM-2019 1 LOI GIOI THlf U I. Vi tri y nghia vai tro Phay bao ranh va bao g6c la modun thu hai sau modun phay bao mijt philng. Bao g6m cac bai h9c vs cfiu t 2 - Bao ranh ch6t duoi en -T amp chuc nai lam vi c va an toan. Qu n 5 ngay . thang . nam 20 . . Tham gia bien sofn bien n Hii u Dang Ng9c Tin A. yeu ciu v danh gia hoan thanh modun 1. Ki n thfrc Trinh bay duqc c .u t io nguyen ly lam vi c cua cac b gt ph n chinh cua may XQC. Neu duqc d c diSm cua qua trinh XQC. Trinh bay duqc cac phuang phap bao duqc ranh su6t ranh kin m9t d .u ranh kin hai dftu ranh trong bao ranh chu T ranh va ch6t duoi en XQC ranh then hoa x9c ranh trong. Xac dinh duqc nhung sai hong va bi n phap phong ngua khiic phvc. Qua bai kiSm tra vi@t voi cau tg lu n triic nghi m d t yeu cftu. 2. Ky nang Su dvng may thanh th o Nh n d ng lga ch9n duqc cac dvng cv d6 ga thfch hqp mai sua dao phu hqp va dung yeu cftu. Bao duqc ranh trong bao ranh chu T ranh va ch6t duoi en XQC ranh then hoa XQC ranh trong d t yeu cftu ky thu t thai gian va an toan. fluqc danh gia qua quan sat va bang kiSm d t yeu cftu Thai d9 f uqc thS hi n trong qua trinh SU dvng may qua trinh gia cong. BiSu le tinh th n trach nhi m va hqp tac trong khi lam vi c. C6 trach nhi m voi yeu cftu cua san ph m gift gin va bao quan dvng C l thi@t bi. Tuan thu quy trinh va ngan ngua cac sai hong tai n n c6 thS xay ra. 3 Bai 1 DAO BAO GOC - MAI DAO BAO GOC I. Gioi thi u Nang cao nang sufit lao d9ng va chfit lugng san phfim la vfin dS hSt sue quan tr9ng trong nganh ca khi noi chung. Danh gia chfit lugng m9t san phfim ta phai xem xet dSn d9 chinh xac kich thu6c hinh dang va d9 nham bS m t. BS dam bao cac tieu chi tren d lng C l cit g9t dong m9t vai tro quan tr9ng. Vi v y vi c hiSu biSt SU dl_lng d lflg C l cit dugc d t ra va quan tam dung muc. H9c sinh cfin phai thµc hi n t6t ca

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    382    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.