Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp nhằm giúp các bạn sinh viên có kiến thức về chi tiết lệch tâm và chi tiết kém cứng vững. Có đủ kỹ năng thực hiện gá lắp và gia công các chi tiết dài kém cứng vững, có hình dáng phức tạp không cân xứng đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn. | UY BAN NHAN DAN QU4N 5 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THU4T CONG NGH HUNG VUONG GIAOTRiNH Ti n chi tiet c6 ga liip phlfc t p Nghe Cat gqt l 1 . LOI GIOI THIEU Vi tri y nghia vai tro Trong tS nhiSu chi tiSt c6 c6 hinh dang khong can xung nhu tn ic b c l ch tam tn ic kem cung vung tn ic c6 duong kfnh l amp n cfin phai gia cong m t ngoai va m t dfiu nhung khong th@ dung nhung phuong phap ga Hip thong thuong nhu mam c p mui tam ma phai dung nhung phuong phap d c bi t c6 dung cac phuong ti n khac h6 trg nhu gia d5 c6 dinh gia d5 di d9ng . BS thvc hi n vi c ti n c6 ga Hip phuc t p tren may ti n v n nang doi hoi nguai thg da thvc hi n dugc cac thao tac ti n ca ban m amp i c6 th@ hoan thanh cac cong vi c cuamo dun. M IC tieu Khi h9c xong h9c sinh c6 cac kiSn thuc vs chi tiSt l ch tam va chi tiSt kem cung vung. C6 du ky nang thvc hi n ga Hip va gia cong cac chi tiSt dai kem cung vung c6 hinh dang phuc t p khong can xung dung yeu cfiu ky thu t thai gian va an toan. M IC tieu th fC hi n ciia mo dun H9c xong mo dun nay h9c sinh c6 kha nang - Trinh bay dugc cac phuong phap ga l p va gia cong cac chi tiSt l ch tam tn ic kem cung vung. - Ti n dugc cac tn c nho dai tn ic l ch tam b c l ch tam dung quy trinh d t yeu cfiu ky thu t va an toan. - Xac dinh dung cac d ng sai hong nguyen nhan va each kh c ph1 c. - Thvc hi n dfiy du cac bi n phap an toan. Qu n 5 ngay . thang . nam 20 . . Tham gia bien so n l .NguySn Hfru Dang l .Le Ng9c Tin 3 BAI 1 . TIEN TRU. DAI KEM CUNG YUNG DUNG GIA DO DI DONG . M lC tieu thl . C hi n - Trinh bay c u t o cong dvng va diSu chinh duqc gia da di d9ng. - Ti n tn_ic kem Cl .mg vfrng dung quy trinh dam bao yeu cftu ky thu t thai gian va an toan. Nqi dung chinh 1. Yeu cftu ky thu t cua trvc dai 2. Cong dvng va each su dvng gia da di d9ng 3. Phuong phap ti n trv dai dung gia da di d9ng 4. Xac dinh cac d ng sai hong nguyen nhan va each khic phvc s. Cac bu6c ti@n hanh tren l amp p cAu KY THUAT . CUA TRUC . DAI - Dam bao chinh xac kich thu6c - C6 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.