Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Cắt gọt kim loại - Trung cấp) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Giáo trình Vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; hình chiếu vuông góc; biểu diễn vật thể; hình chiếu trục đo; vẽ quy ước các mối ghép cơ khí; bánh răng-lò xo; Mời các bạn cùng tham khảo! | UY BAN NHAN DAN QU N 5 TRUONG TRUNG NGHE KY THU T CONG NGH HUNG VUONG GIAOTRINH e kY thuit Nghe Cat gQt kim lo i TRINH DO TRUNG CAP TPHCl 1- 2019 1 LOI Glffi THitU Ghio trinh Ve ky thu t cO khi ra dO i nhim dap frng nhu c u giang d y mon Ve ky thu t cO khi t i trm rng Trung c p ngh ky thu t cong ngh hung VuO ng. Giao trinh dugc bien so n theo dung n gt i dung qui djnh ciia chU O ng trinh mon hQC Ve ky thu t CO khi trong chU O ng trinh khung dao t o ngh Ciit g t kim lo i. Trong qua trinh bien so n giao trinh tac gia da dugc S f h6 trg nhi t tinh ciia cac d6ng nghi p. C4an thanh cam O ll cac giao vien va Ianh d o khoa da dong g6p y ki n d hoan thi n giao trinh. Qu ln 5 ngay thang nam 20 . Tham gia bien SO ln Chu bien Nguy n Hfru Nhan 2 MVCLVC DEMVC TRANG . gIO l L O I . .th quot l U 1 Ml .C 2 ChuO ng 1 Tieu chuin trinh bay ban ve ky thu t . 3 ChrrO ng 2 ve hinh hQC 16 Chrro-ng 3 ffinh chieu vuOng g6c . 24 A ChuO ng 4 BiCu diCu vit the . 33 Chll O Dg 5 Hinh chiCu trvc do . 53 Ch ITO ng 6 V e quy lfO c cac mo1 A g h ep c O kh 1. . 61 Ch trO ng 7 B8nh riing - IO xo . 77 ChrrO ng 8 Biin ve chi tiet - biin ve lap . 82 3 A - - - - A CHUONG I TIEU CHUAN TRINH BAY BAN VE KY THU T Muc tieu . Trinh bay duqc nhfrng kiSn thuc CO ban vs tieu chuAn ban ve Lva ch9n SU dvng thanh th o cac dvng C l v t li u ve. C6 y thuc trach nhi m chu d9ng h9c t p. Nqi dung I. Vit liiu - D1_1ng C l ve va each SU d1_1ng. 1. V t li 6 4-Cac net ve Duong net TCVN000S 2002 qui dinh cac lo i duong net va u ng d mg cua chling. Tengqi Ap di mg net ve t6ng quat Net li n d m -C nh tha y du ong bao tha y. s -Buong ren tha y duong kinh ren tha y. Net li n manh -Giao tuye n tu dng tu qng. s 3 -Buong kich thu oc. - Buong dfin du ong gi6ng kich thu oc. - Than mui ten chi hu ong nhln. - Buong g ch g ch tren m it cat. -Buong bao m t cat ch p. -Bu ong . -Buong chan ren tha y. Net luqn - Buong gioi h n hinh cat ho c song net dich hinh chie u khi khong dung du ong da .c s 3 . trqc lam duong gidi h

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.