Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng CSVN, luận án đánh giá thực trạng, chỉ rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng CSVN đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của đất nước. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CÙ VĂN TRUNG NĂNG LỰC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Hà Nội - 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CÙ VĂN TRUNG NĂNG LỰC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành Chính trị học Mã số 9 31 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC DƢƠNG XUÂN NGỌC Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Dương Xuân Ngọc. Các số liệu và kết quả sử dụng trong luận án là chính xác trung thực đảm bảo tính khách quan khoa học và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tin cậy. Hà Nội ngày tháng năm 2021 Tác giả luận án Cù Văn Trung i MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án. . 1 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án . 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án . 4 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 4 5. Những đóng góp về mặt khoa học của luận án . 5 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn . 6 7. Kết cấu luận án . 6 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . 7 . Các công trình nghiên cứu lý luận về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản . 7 Các công trình nghiên cứu về đảng chính trị. 7 . Các công trình nghiên cứu về Đảng lãnh đạo . 10 . Các công trình nghiên cứu về đảng cầm quyền. 12 . Các công trình nghiên cứu về đảng cộng sản cầm quyền năng lực cầm quyền của đảng cộng sản . 17 . Các công trình nghiên cứu về thực trạng năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. 20 . Các công trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp tăng cƣờng và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam . 30 . Giá trị của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 33 . Khái quát những giá trị của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 33 . Những .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    112    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.