Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của đề tài là lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Đại học Đà Nẵng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phát triển một cách toàn diện, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VÕ ĐÌNH HỢP NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VÕ ĐÌNH HỢP NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tên ngành Giáo dục học Mã ngành 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học 1. Hoàng Công Dân 2. TS Ngũ Duy Anh HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tác giả luận án Võ Đình Hợp MỤC LỤC TRANG BÀI 1 TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 3 PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 . Một số khái niệmcó liên quan 4 . Quan điểm của Đảng Nhà nước về công tác GDTC trong thời kỳ đổi mới 9 . Quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC 9 Sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục thể chất và thể thao trường học 12 . Đặc điểm của giáo dục thể chất và thể thao trường học 13 . Giáo dục thể chất nội khóa 14 . Hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa 15 . Mối quan hệ giữa GDTC và TTTNT 17 . Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học 18 . Yếu tố con người 18 . Chương trình môn học 21 . Cơ sở vật chất trang thiết bị 24 . Vị trí mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục thể chất ở trường đại học 27 . Vị trí của giáo dục thể chất trường đại học 27 . Nhiệm vụ của giáo dục thể chất trường đại học 28 . Nội dung chương trình giáo dục thể chất trường đại học 29 . Đặc điểm sinh lý tâm lý độ tuổi sinh viên 31 . Đặc điểm sinh lý 31 . Đặc điểm tâm lý 32 . Các công trình nghiên cứu liên quan 34 . Tình hình nghiên cứu ngoài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
497    214    3    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.