Thực trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Đồng Tháp

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái (DLST) của tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu dựa trên việc phân tích nguồn thông tin và dữ liệu thu thập được qua tài liệu, khảo sát, phỏng vấn và thực địa. Kết quả nghiên cứu đã trình bày được một số vấn đề cốt lõi về DLST của tỉnh Đồng Tháp. | Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 5 2 2019 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH ĐỒNG THÁP Trịnh Chí Thâm Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trường Đại học Cần Thơ Tác giả liên lạc tctham@ Ngày nhận bài 18 3 2019 Ngày duyệt đăng 22 5 2019 TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái DLST của tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu dựa trên việc phân tích nguồn thông tin và dữ liệu thu thập được qua tài liệu khảo sát phỏng vấn và thực địa. Kết quả nghiên cứu đã trình bày được một số vấn đề cốt lõi về DLST của tỉnh Đồng Tháp. Thứ nhất số lượt khách và chi tiêu của khách du lịch DL có sự gia tăng liên tục qua các năm trong đó lượt khách DL đến các điểm DLST có gia tăng nhưng không đều và không liên tục. Thứ hai doanh thu ngành DL tỉnh Đồng Tháp tăng nhanh và đều qua các năm đặc biệt là doanh thu từ các dịch vụ ăn uống. Thứ ba nguồn nhân lực ngành DL ngày càng được cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Cuối cùng khách DL khá hài lòng về các hoạt động DL ở Đồng Tháp đặc biệt là về cảnh quan thiên nhiên môi trường và ẩm thực. Để khai thác tốt DLST của Đồng Tháp cần quan tâm hơn về việc qui hoạch tổng thể trong phát triển DLST thu hút nguồn vốn nhằm cải thiện hạ tầng DL đào tạo kỹ năng mềm cho nhân lực trong ngành đa dạng hóa và liên kết trong khai thác các dịch vụ thực hiện nghiêm túc các qui định về bảo vệ môi trường. Từ khóa Du lịch du lịch sinh thái Đồng Tháp thực trạng. CURRENT SITUATION OF ECOLOGICAL TOURISM DEVELOPMENT IN DONG THAP PROVINCE Trinh Chi Tham Nguyen Thi Ngoc Huyen Can Tho University Corresponding Author tctham@ ABSTRACT This study aims to assess the current situation of ecotourism development in Dong Thap province. The research results were based on the analysis of data collected through reviewing documents conducting surveys carrying out interviews and taking fieldwork. The research results have presented some mains issues about ecotourism of Dong Thap province. Firstly the number of visitors .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    149    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.