Năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản của sinh viên điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

Bài viết mô tả năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản và các yếu tố liên quan của sinh viên cử nhân điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 118 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai hệ chính quy có tham gia học môn điều dưỡng cơ bản tại Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. | NĂNG LỰC THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH NĂM 2020 LEVEL OF COMPETENCE IN BASIC NURSING SKILLS PRACTICE AMONG NURSING STUDENTS AT PHAM NGOC THACH UNIVERSITY OF MEDICINE IN 2020 HỒ THỊ NGA1 TÓM TẮT Mục tiêu Mô tả năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản và các yếu tố liên quan của sinh viên cử nhân điều dưỡng. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 118 sinh viên Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai hệ chính quy có tham gia học môn điều dưỡng cơ bản tại Khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Kết quả Kết quả đánh giá năng lực thực hành điều dưỡng cơ bản do sinh viên tự đánh giá cho thấy có 90 7 sinh viên đạt mức thành thạo và 9 3 sinh viên ở mức cần giám sát. Trong khi đó giảng viên đánh giá năng lực thực hành ở mức thấp hơn với 27 97 sinh viên ở mức thành thạo 70 34 ở mức cần giám sát và đặc biệt có 1 69 sinh viên ở mức cần phát triển. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về năng lực thực hành điều dưỡng khi xét mối quan hệ của sinh viên với gia đình p lt 0 05 . Bên cạnh đó việc tham gia các nhóm tự học và học lực kỳ gần nhất của sinh viên cũng có ảnh hưởng đến năng lực thực hành điều dưỡng p lt 0 05. Kết luận Năng lực thực hành của sinh viên điều dưỡng năm thứ hai tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khá tốt chủ yếu trong mức thành thạo và cần giám sát. Việc đưa ra các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn cụ thể là cần thiết nhằm giúp sinh viên và giảng viên có cùng cách nhìn nhận về việc đánh giá năng lực thực hành của sinh viên tại trường. Gia đình có ảnh hưởng đến năng lực thực hành của sinh viên khuyến nghị nhà trường nên tạo ra các hoạt động để kết nối gia đình với sinh viên như tổ chức các buổi chia sẻ giữa sinh viên gia đình và nhà trường để gia đình hiểu hơn về sinh viên cũng như việc học của sinh viên tại trường. Bên cạnh đó nên tăng cường các nhóm tự học giờ tự học và tạo môi trường không gian thuận lợi để sinh viên có thể học theo nhóm. Từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    9    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.