Đánh giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của người bệnh sau phẫu thuật

Chuẩn bị cho người bệnh xuất viện là thiết yếu trong việc cải thiện sức khỏe người bệnh và tăng sự hài lòng của họ về dịch vụ chăm sóc y tế trong bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của người bệnh sau phẫu thuật. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THÔNG TIN KHI XUẤT VIỆN CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT INFORMATION NEEDS OF SURGICAL PATIENTS AT DISCHARGE HOÀNG LAN VÂN1 TRẦN NGỌC AN1 2 ĐINH THỊ HẢI BÌNH1 TRƯƠNG QUANG TRUNG1 3 TÓM TẮT Từ khóa Nhu cầu thông tin kế hoạch xuất viện người bệnh ngoại khoa phẫu thuật. Chuẩn bị cho người bệnh xuất viện là thiết yếu trong việc cải thiện sức khỏe người bệnh và tăng ABSTRACT sự hài lòng của họ về dịch vụ chăm sóc y tế trong Discharge preparation is crucial to improve bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh patients outcomes and increase their satisfaction giá nhu cầu thông tin khi xuất viện của người with hospital care and services. This study aims bệnh sau phẫu thuật. to examine discharge information needs among post-operative patients. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang Methods A cross-sectional descriptive design trên đối tượng là người bệnh sau phẫu thuật và was employed. The sample studied consisted có kế hoạch xuất viện tại khoa Ngoại Bệnh viện patients who were post-operative and planned Đại học Y Hà Nội. Số liệu thu thập sử dụng bộ to discharge at the Surgical Department Hanoi công cụ đánh giá nhu cầu học của người bệnh Medical University Hospital. Data collection was PLNS và các câu hỏi về đặc điểm lâm sàng. performed by the interview method using the study questionnaire which included the Patient Kết quả Trong 91 người tham gia nghiên Learning Needs Scale PLNS and patients cứu có 57 là nam giới và 43 là trên 50 tuổi. demographic and clinical characteristics. Người bệnh có nhu cầu cao về thông tin khi xuất Descriptive statistics were used to analyse data. viện liên quan đến chăm sóc sau mổ tại nhà Results Of the 91 participants 57 were tổng điểm trung bình PLNS 109 12 15 69 . male and 43 were over 50 years. The patients Các thông tin người bệnh cho là quan trọng và reported a high demand in having information at cần thiết nhất là về biến chứng và triệu trứng sau discharge in order to manage their post-operative mổ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.