Kỹ năng tự học và một số yếu tố liên quan ở sinh viên điều dưỡng mới nhập học trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2018-2019

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm: (1) Mô tả kỹ năng tự học của sinh viên điều dưỡng mới nhập học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến kỹ năng tự học. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ NĂNG TỰ HỌC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG MỚI NHẬP HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM HỌC 2018-2019 SELF-DIRECTED LEARNING SKILLS AND RELATED FACTORS AMONG NEWLY ADMITTED STUDENTS AT HANOI MEDICAL COLLEGE IN THE SCHOOL YEAR 2018-2019 HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG1 NGUYỄN DIỆU LINH2 NGUYỄN THỊ HOA HUYỀN1 TÓM TẮT 2 To explore some related factors including demographic the awareness about the needs Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện purposes duration of SDL and the importance of nhằm 1 Mô tả kỹ năng tự học của sinh viên điều facilities for SDL. dưỡng mới nhập học tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và 2 Xác định một số yếu tố liên quan Results The average score of SDL skills of đến kỹ năng tự học. newly enrolled nursing students at Hanoi Medical College is .51 points. Majority of students skill Kết quả Điểm trung bình kỹ năng tự học nói scores were below 4 means unsatisfactory 87 . chung của sinh viên điều dưỡng mới là 3 4 .51 Listening skill has the highest average score điểm. Tỷ lệ sinh viên có kỹ năng tự học chưa đạt .67 and making a study plan and self-evaluation yêu cầu cao 87 . Kỹ năng nghe giảng có kết skills reported lowest average score of .66 and quả cao nhất 3 7 .67 và kỹ năng xây dựng kế .69 respectively. Students who did not live with hoạch học tập và tự lượng giá kết quả học tập có their families attended high school in areas 2 2NT kết quả thấp nhất 3 1 .66 và 3 1 .69 . Sinh and 3 had part-time jobs the amount of time spent viên không sống cùng gia đình học trung học on self-study in addition to exams at satisfactory phổ thông tại khu vực 2 2NT và 3 có làm thêm level and adequate self-study facilities the right lượng thời gian dành cho tự học ngoài thời gian purpose of self-study and a proper awareness of thi cử ở mức độ đạt trang thiết bị tự học đáp ứng the need for self-study performed better self-study tốt nhu cầu tự học mục đích tự học đúng đắn và skills differences were statistically .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.